0964649558

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số : 91 / QĐ – UBND

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Quảng Nam , ngày 12 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng ( tỷ lệ 1/500 ) Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp tại phường Cẩm Nam , thành phố Hội An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 ;

Căn cứ Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 ;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 ;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 ;

Căn cứ Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018 ;

Căn cứ định số 37 / 2010 / NĐ – CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập , thẩm định và quản lý quy hoạch đô thị ;

Căn cứ Nghị định số 44 / 2015 / NĐ – CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng ;

Căn cứ Nghị định số 72 / 2019 / NĐ – CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định số 37 / 2010 / NĐ – CP ngày 07/4/2010 về lập , thẩm định , phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44 / 2015 / NĐ – CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng ;

Căn cứ Thông tư số 12 / 2016 / TT – BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng , quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng ;

Căn cứ Quyết định số 2391 / QĐ – UBND ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mặt bằng Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp tại phường Cẩm Nam , thị xã Hội An ( nay là thành phố Hội An ) do Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phước Tiến làm chủ đầu tư ;

Căn cứ Quyết định số 1504 / QĐ – UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng ( tỷ lệ 1/500 ) Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp , phường Cẩm Nam , thành phố Hội An ;

Căn cứ Quyết định số 2022 / QĐ – UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết ( tỷ lệ 1/500 ) Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư tại phường Cẩm Nam , thành phố Hội An ;

0/5 (0 Reviews)
NHẬN BÁO GIÁ VÀ ƯU ĐÃI MỚI NHẤT

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự Án

Hotline : 0964649558
    X